Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Креневич Андрій Павлович Кандидат фізико-математичних наук

Доцент


Основна інформація

В 2002 році закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціалізувався по кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь. В 2002-2006 роках навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію "Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових просторах"  (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор О.М.Станжицький).

На кафедрі працює з 2003 року.

Читає лекції з нормативних курсів “Інформатика і програмування”, "Векторний аналіз", "Диференціальні рівняння в частинних похідних", зі спеціальних курсів "Метод скінченних елементів", "Рівняння з часовою шкалою", проводить практичні та лабораторні заняття для студентів механіко-математичного факультету з нормативних курсів “Рівняння математичної фізики“, “Теорія функцій комплексної змінної“, “Інформатика та програмування“, “Практикум на ЕОМ“, “Методи обчислень“.

Наукові інтереси стосуються теорії якісної поведінки стохастичних диференціальних рівнянь в просторах скінченої та нескінченної розмірності, розробки теорії рівнянь з часовою шкалою, методів комп'ютерного моделювання фізичних процесів.

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних робіт для студентів механіко-математичного факультету.

 


Наукова діяльність

Наукові інтереси стосуються теорії якісної поведінки стохастичних диференціальних рівнянь в просторах скінченої та нескінченної розмірності, розробки теорії рівнянь з часовою шкалою.

В 2002-2006 роках навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію "Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових просторах"  (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор О.М.Станжицький).

Основні наукові праці

1. Станжицький О.М., Креневич А.П. Дослідження експоненціальної дихотомії лінійних стохастичних систем Іто з випадковими початковими даними за допомогою квадратичних форм // Укр.мат.журн.—2006.—58, №4.—С.543—554.

2. Креневич А.П. Асимптотична еквівалентність розв'язків квазілінійних стохастичних систем Іто // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки —2006.— №1.—С.69—76.

3. Креневич А.П. Асимптотична еквівалентність розв'язків лінійних стохастичних систем Іто // Укр.мат.журн.—2006.—58, №10.—С.1368—1384.

4. Креневич А.П. Асимптотична еквівалентність розв'язків нелінійних стохастичних систем Іто // Нелінійні коливання. Інститут математики НАН України.—2006.—9, №2.—С.213—220.

5. Krenevych Andriy. Asymptotic Equivalence Of the solutions of The Linear Stochastic Ito Equations in the Hilbert space // Theory of Stochastic Processes.—2007.—13(29), №1-2.—P.103—109.

6. Креневич А.П. Про існування і єдиність розв’язків стохастичних  диферен¬ціальних рівнянь в гільбертовому просторі не розв’язаних відносно "похідної" // Науковий вісник Чернівецького уні¬вер¬ситету: Збірник наукових праць. Вип. 349. Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 46 – 49.

7. Креневич А.П. Про стохастичні рівняння не розв'язані відносно "похідної" в гільбертовому просторі // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки —2007.— №2.—С.70—72.

8.Станжицкий О.М., Креневич А.П., Новак И.Г. Асимптотическая эквивалентность линейных стохастических систем Ито и колеблемость решений линейных уравнений второго порядка // Дифференциальные уравнения, 2011, том 47, № 6, с. 796–810

 


Викладацька робота

Читає лекції з нормативних курсів “Інформатика і програмування”, "Векторний аналіз", "Диференціальні рівняння в частинних похідних", зі спеціальних курсів "Метод скінченних елементів", "Рівняння з часовою шкалою", проводить практичні та лабораторні заняття для студентів механіко-математичного факультету з нормативних курсів “Рівняння математичної фізики“, “Теорія функцій комплексної змінної“, “Інформатика та програмування“, “Практикум на ЕОМ“, “Методи обчислень“.

Основні навчально-методичні праці

1. Вступ до динамічного HTML: Навчально-методичний посібник із дисципліни “Практикум на ЕОМ”. / А.П. Креневич, Г.В.Парусімов, І.Б. Романенко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський Університет”, 2009. – 86 с.

2. Видавнича система LaTeX: методичні вказівки до лабораторних занять із дисципліни "Практикум на ЕОМ"// А.П.Креневич, В.А.Бородін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський Університет”, 2009. – 51 с.

3. Креневич А.П.,Обвінцев О.В. С у задачах і прикладах : навчальний посібник із дисципліни "Інформатика та програмування"  – К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. – 211 с. З грифом МОН (лист №1/1131 від 05.01.11)

4.Креневич А.П., Ловейкін А.В. Основи векторного аналізу та теорії поля: Навчальний посібник – К.: ВПЦ "Київський Університет", 2012. – 55 с.


Контакти

Робоче місце: пр. Глушкова 4Е, корпус механіко-математичного факультету, кім. 33

Службовий телефон: 259-05-40

e-mail: krenevich@univ.kiev.ua 

Skype: akrenevych
FaceBook: http://www.facebook.com/akrenevych
Вконтакті: http://vk.com/akrenevych