Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Вакал Євген Сергійович Кандидат фізико-математичних наук

Доцент


Основна інформація

В 1979 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. В 1980-1990 роках працював на кафедрі обчислювальної математики факультету кібернетики Київського університету. В 1990 році захистив кандидатську дисертацію “Розрахунок підземного масоперенесення в областях зі слабкопроникними включеннями” (науковий керівник – академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор І.І.Ляшко). З 1991 року працює на кафедрі математичної фізики, з 1996 року – доцент кафедри математичної фізики. Виконує обов’язки наукового секретаря кафедри.

Читає лекції з нормативного курсу “Рівняння математичної фізики” та низки спеціальних математичних курсів, пов’язаних з теорією наближених методів розв’язання крайових задач математичної фізики та новітніми розробками в області інформатики та програмування. Керує магістерськими, дипломними, бакалаврськими та курсовими роботами студентів кафедри математичної фізики.

Наукові інтереси стосуються теорії крайових задач для нелінійних рівнянь параболічного типу з розривними розв’язками.

Автор більше 80 наукових та низки навчально-методичних праць для студентів механіко-математичного факультету, серед яких 4 навчальних посібники “Основи роботи на персональному комп’ютері”, “Основи інформатики”, “Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів“, “Використання математичного пакета MATLAB для розв’язування прикладних задач“.


Наукова діяльність

Наукові інтереси стосуються теорії крайових задач для нелінійних рівнянь параболічного типу з розривними розв’язками.

Список основних наукових праць

1. Вакал Л.П. Использование чебышёвских приближений при решении смешанных задач для уравнений в частных производных / Л.П. Вакал, А.А. Каленчук-Порханова, Є.С.Вакал // Вестник ХНТУ. – 2011. – №3 (42). – С. 119–123.

2. Вакал Л.П. Применение чебышёвских приближений для решения начально-краевых задач / Л.П. Вакал, Е.С. Вакал // Сб. трудов XXIV Междунар. науч. конференции “Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-24” – Киев,  2011. – Т. 1. – С. 36–38.

3. Попов В.В. Чисельне розв’язування задачі Гільберта для обмеженої області з негладкою межею /  В.В. Попов, Є.С. Вакал, М.В. Шитіков // Наукові записки НаУКМА. Сер. Комп. науки. – Київ, 2009. – Т.99. – С.81-85.

4. Вакал Є.С. Особливості моделювання температурних полів у задачах термопружності / Є.С. Вакал, О.С. Тригуб, В.В. Попов, О.Б. Стеля // Зб. праць міжнародної конференції:Theoretical and Applied Aspects  of Program Systems Development, 22-26 вересня 2008. –Київ, 2008. – С. 148-151.

5. Попов В.В. Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для крайових задач в областях з негладкими межами / В.В. Попов, Є.С. Вакал, І.В. Гап’як. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Математика, механіка. –Вип.19 -20. –2008.–С.73-77

6. Вакал Є.С. Чисельне розв’язування задачі перерозподілу радіонуклідів у біомасі рослин / Є.С. Вакал, В.В. Попов, О.С. Тригуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Математика, механіка. – Вип.11-12. –2004.–С.66-68

7. Попов В.В. Чисельне розв’язування крайових задач р-аналітичних функцій / В.В. Попов, Є.С. Вакал, О.С. Тригуб // Журнал обчисл. та прикл. математики. – 2004. –№2(91). –С.124..

8. Головко В.М. Визначення альтернативних рішень побудови структурних схем геліовітроенергетичного обладнання для процесу узгодження з енергопотребами об’єктів с.г. виробництва / В.М. Головко, Є.С. Вакал // Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2002. – №2. – С.87-90.

9. Вакал Є.С. Моделювання руху забруднюючих речовин з урахуванням процесу сорбції / Є.С. Вакал, В.В. Личман // Интеллектуальные информационно-аналитические системы и комплексы /НАН Украины. Ин-т кибернетики. – К., 2001. – С.42-46

10. Вакал Є.С. Чисельний розрахунок перерозподілу радіонуклідів у біомасі рослин / Є.С. Вакал, Л.П. Вакал, В.В. Личман // Нелинейные краевые задачи мат. физики и их приложения /НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1999. – С.51-54.

11. Вакал Є.С. Інформаційно-обчислювальна система моделювання деяких екологічних об`єктів / Є.С. Вакал, В.В. Личман // Технические и системные средства экологического мониторинга /НАН Украины. Ин-т кибернетики. – К., 1998. – С.19-22.

12. Vakal E.S. Numerical solution of radionuclei migration problem in a “soil-plant system” / Є.С. Вакал, В.В. Личман // Нелинейные проблемы диф. уравнений и мат. физики /НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1997. – С.63-65

13. Вакал Є.С. Про розв`язуваність однієї нелінійної крайової задачі із спеціальними умовами спряження / Є.С. Вакал, В.В. Личман // Нелінійні крайові задачі математичної фізики. – Кам`янець-Подільський, 1996.– С. 55.

14. Вакал Є.С. Чисельне розв`язання задачі міграції радіоактивних забруднень в системі грунт-рослина / Є.С. Вакал, В.В. Личман, О.М. Кравченко // Деп. у ДНТБ України 14.05.96 N1192-Ук96.– 20 с.

15. Ляшко И.И. Расчет влагопереноса в неоднородных средах со слабопроницаемыми включениями / И.И. Ляшко, Е.С. Вакал // Задачи динамических процессов в сплошных средах. Свердловск, 1992. – С.77-80.

16. Демченко Л.И. Численное решение нелинейной задачи теплопроводности в средах с тонкими слабопроводящими включениями / Л.И. Демченко, Г.Е. Мистецкий, Е.С. Вакал // Математическое моделирование. Прикладные задачи математической физики, Рига, 1991. – Вып.1.– С.151-157.

17. Мистецкий Г.Е. Влагоперенос в многослойных грунтах со слабопроницаемыми прослойками / Г.Е. Мистецкий, Е.С. Вакал, С.Л. Кивва // Некоторые модели движения сплошных сред и их приложения. – Москва, 1988. – С.32-40.

18. Вакал Е.С. Решение одной задачи защиты водотоков и водозаборов от загрязнения / Е.С. Вакал, Г.Е. Мистецкий, О.Б. Стеля О.Б. // Теория гидродинамических моделей технических задач. Свердловск,1988.– С.33-40.

19. Головко В.М. Оценка длительности рабочих периодов использования источников возобновляемой энергии в сельском хозяйстве / Н.А. Корчемный, В.М. Головко, Е.С. Вакал // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1986. – № 63.– С.38-44.

20. Вакал Е.С. Об одном подходе к численному решению задач массопереноса в неоднородно-слоистых средах // Деп. в УкрНИИНТИ 20.04.1985, № 781-85.– 16 с.

21. Ляшко И.И. О разрешимости одного нелинейного уравнения параболического типа / И.И. Ляшко Е.С. Вакал, С.Л. Кивва, О.Б. Стеля // Прикладные задачи теоретической и математической физики. – Рига, 1985.– С.33-38.

22. Вакал Е.С. Численное решение одной задачи оптимального управления / Е.С. Вакал, С.Л. Кивва, Г.Е. Мистецкий, О.Б. Стеля // Прикладные задачи теоретической и математической физики. – Рига, 1985.– С.145-149.

23. Вакал Е.С. Об одном методе решения нелинейного уравнения параболического типа / Е.С. Вакал, С.Л. Кивва, Г.Е. Мистецкий, О.Б. Стеля // Вычислительная и прикладная математика. – 1985. – Вып. 56.– С.36-43.

 


Викладацька робота

Читає лекції з нормативного курсу “Рівняння математичної фізики” та низки спеціальних математичних курсів, пов’язаних з теорією наближених методів розв’язання крайових задач математичної фізики та новітніми розробками в області інформатики та програмування:

“Крайові задачі процесів тепломасопереносу та методи їх дослідження”,
“Методи моделювання та дослідження процесів масопереносу”,
“Наближені методи розв’язання задач математичної фізики”,
“Варіаційні методи розв’язання крайових задач”,
“Застосування методів теорії потенціалу до розв’язання крайових задач”
“Методи розв’язання нелінійних крайових задач математичної фізики”,
“Наближені методи розв’язання інтегральних рівнянь”,
“Наближені методи розв’язання операторних рівнянь”,
“Апроксимація розв’язків  задач математичної фізики”
“Сучасні інформаційні технології”

Основні навчально-методичні праці

1. Вакал Є.С. Використання математичного пакета MATLAB для розв’язування прикладних задач. Навчальний посібник / Є.С. Вакал, Б.П. Довгий, Ю.Є. Вакал, А.В. Попов. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2012. – 78 с.

2. Попов В.В. Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів / В.В. Попов,  Є.С. Вакал, Б.П. Довгий. – К.: ВПЦ  Київ. ун-т, 2010. – 144 с.

3. Попов В.В. Навчальний посібник "Програмне забезпечення сучасних ПК" / В.В. Попов,  Є.С. Вакал, Б.П. Довгий. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2008. –151 с.

4. Попов В.В. Лабораторні роботи та домашні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Методи обчислень” / В.В. Попов, Є.С. Вакал, Б.П. Довгий. – К.: Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2006. –32 с.

5. Збірник задач з дисципліни “Інформатика та програмування” / В.В. Бублик, В.В. Личман, Є.С. Вакал та ін. – К.: ВПЦ Київ. ун-т, 2006. – 94 с.  2 видання.

6. Методичні вказівки до викон. лаб. робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка. Таб. процесор Microsoft Excel» / Ю.В. Бондарчук, С.Г. Карпенко, Є.С. Вакал та ін.. – К.:МАУП, 2004. – 176 с. 2 видання

7. Вакал Є.С. Основи роботи на персональному комп’ютері. Курс лекцій / Є.С. Вакал, О.С. Тригуб. – К.: МАУП, 2004. – 128 с.  3 видання.

8. Вакал Є.С. Практикум з операційних систем Windows / Є.С. Вакал,  С.Г. Карпенко, О.С. Тригуб. – К.: МАУП, 2004. – 248 с.

9. Збірник задач з курсу “Інформатика та програмування” / В.В. Личман, О.В. Обвінцев, Є.С. Вакал та ін. – К.: ВПЦ Київ. ун-т, 2004. – 93 с.

10. Вакал Є.С. Робота в середовищі операційної системи Windows 9x / Є.С. Вакал, О.С. Тригуб. – К.: КМА, 2003. – 145 с.

11. Методичні вказівки з інформатики. Розробка учбових баз даних у MS Access / В.В. Попов, Є.С. Вакал, Г.В. Верьовкіна та ін. – К.:  Фітосоціоцентр, 2003. – 30 с.

12. Методичні вказівки з Практикуму на ЕОМ для студентів 3-4 к. Облік інформації з використанням MS Access / В.В. Попов, Є.С. Вакал, Г.В. Верьовкіна та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 38 с.

13. Методичні вказівки до викон. лаб. робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка. Таб. процесор Microsoft Excel» / Ю.В. Бондарчук, Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко та ін. – К.:МАУП, 2002. – 104 с.

14. Контрольні завдання з курсу "Рівняння математичної фізики" для студентів механіко-математичного факультету / Вакал Є.С., Личман В.В. Ловейкін А.В. та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 29 с.

15. Вакал Є.С. Основи роботи на персональному комп’ютері. Курс лекцій / Вакал Є.С. Тригуб О.С. – К.: МАУП, 2002.– 128 с.  2 видання.

16. Вакал Є.С. Основи роботи на персональному комп’ютері. Курс лекцій для студентів коледжу / Є.С. Вакал, О.С. Тригуб. – К.: МАУП, 1998. – 128 с.

17. Програмування в системі керування базами даних FoxPro. Методичний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.В. Попов, В.В. Личман, Є.С. Вакал та ін. – К.: ТОВ “Фін. Агенція”, 1998.  – 26 с.

18. Робота з КУОТ “Ямаха”. Методичний посібник для студентів і викладачів механіко-математичних факультетів вузів / В.В. Бублик, Б.П. Довгий, Є.С. Вакал та ін. – К.: Знання, 1998. – 38 с.

19. Вакал Є.С. Основи інформатики. Навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти України) /Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко, Л.Р. Самсонова. – К.: МАУП, 1998. – 184 с.

 


Контакти

Робоче місце: пр. Глушкова 4Е, корпус механіко-математичного факультету, кім. 216, 33

Службовий телефон: 259-05-40

e-mail: jvakal@gmail.com