Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Навчально-методичні публікації


1. Гончаренко В.М. Основы теории уравнений с частными производными. Учебное пособие. – Вища школа, 1978. –72 с.

2. Капшивый А.А., Чемерис В.С. Обобщенные аналитические функции и некоторые их применения. Методическая разработка для студентов специальности ‘математика”. – К.: КГУ, 1980. – 64 с.

3. Гончаренко В.М. Вариационная теория краевых задач механики сплошной среды. Учебное пособие. – Киев, КГУ, 1981. – 64 с.

4. Пахарева Н.А., Кириченко А.М. Методические указания к решениям задач по конформным отображениям элементарными функциями для студентов 4 курса механико-математического факультета. – К.: КГУ, 1982 – 47 с.

5. Антонова А.М. Методические указания к практическим занятиям по уравнениям математической физики. – К.: КГУ, 1985. –48 с.

6. Бублик В.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Вычислительные машины и программирование” для студентов первого курса механико-математического факультета. – К.: КГУ, 1985. – 28 с.

7. Бублик В.В., Довгий Б.П., Кириченко А.М., Обвинцев А.В. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по разработке программ в режиме диалога для студентов механико-математического факультета. – К.: КГУ, 1987. – 104 с.

8. Бублик В.В., Лычман В.В., Обвинцев А.В. Методы разработки программ в языке программирования Фортран. Методические рекомендации и учебные задания для студентов механико-математического факультета и слушателей факультета повышения квалификации. – К.: КГУ, 1987. – 84 с.

9. Глущенко А.А., Довгий Б.П., Лычман В.В., Попов В.В., Чирикалов В.А. Методические указания и учебные задания для самостоятельной работы над курсом “Методы вычислений” для студентов механико-математического факультета. – К,: КГУ, 1989. –124 с.

10. Глущенко А.А., Довгий Б.П., Личман В.В., Попов В.В., Чирикалов В.А. Методичні вказівки та учбові завдання для самостійних робіт над курсом “Методи обчислень” для студентів механіко-математичного факультету. – К,: ВПЦ “Київський університет”, 1992. –124 с.

11. Капшивий О.О., Кириченко А.М., Парфененко Д.М. Завдання для самостійної роботи з курсу “Теорія функцій комплексної змінної” для студентів механіко-математичного факультету. – К.: КДУ, 1992. – 39 с.

12. Бублик В.В., Вакал Є.С., Довгий Б.П.,, Личман В.В., Обвінцев О.В., Попов В.В. ­Робота з КУОТ “Ямаха”. Методич­ний посібник для студен­тів і виклада­чів меха­ніко-мате­матичних факуль­тетів вузів. – К.: Знання, 1998. – 38 с.

13. Попов В.В., Личман В.В., Обвінцев О.В., Довгий Б.П.., Вакал Є.С., Програмування в системі керування базами даних FoxPro. Методич­ний посіб­ник для студентів механіко-матема­тичного факультету. – ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1998. – 26 с

14. Самойленко В.Г., Кириченко А.М., Ловейкін А.В., Романенко І.Б., Верьовкіна Г.В. Диференціювання функцій комплексної змінної. Конформні відображення. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Комплексний аналіз” для студентів механіко-математичного факультету. – К. ВПЦ “Київський університет”, 2002. –84 с.

15. Хомченко Л.В. Вища математика. Математичне програмування. Завдання для практичних занять з методичними вказівками. – К.: Центр “Методика-інформ”, 2002.

16. Верьовкіна Г.В.Личман В.В.Ловейкін А.В.Попов В.В. Контрольні завдання з курсу "Рівняння математичної фізики" для студентів меха­ніко-матема­тичного факультету .– К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 29 с..

17. Попов В.В., Вакал Є.С., Верьовкіна Г.В.Обвінцев О.В., Личман В.В. Методичні вказівки з інформатики. Розробка учбових баз даних у MS Access. –К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 30 с.

18. Гончаренко В.М., Романенко І.Б., Самойленко В.Г. Постановка основних крайових задач для рівнянь математичної фізики. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів механіко-математичного факультету. –. К.: 2003. – 36 с.

19. Гончаренко В.М., Романенко І.Б., Самойленко В.Г. Зведення рівнянь з частинними похідними до канонічного вигляду. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів механіко-математичного факультету. – К.: 2003.

20. Попов В.В. Вакал Є.С., Верьовкіна Г.В.Обвінцев О.В.Личман В.В. Методичні вказівки з Практикуму на ЕОМ для студентів 3-4 к. Облік інформації з використанням MS Access. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 38 с.

21. Вакал Є.С., Бондарчук Ю.В., Карпенко С.Г.та ін.. Методичні вказівки до викон. лаб. робіт з дисципліни "Інфор­ма­тика та ком­п’ютерна техніка. Таб. про­це­сор Microsoft Excel". – К.:МАУП, 2004. ­– 176 с..

22. Вакал Є.С., Карпенко С.Г. Тригуб О.С. Практикум з опера­ційних систем Windows. –К.: МАУП, 2004. – 248 с.

23. Романенко І.Б., Самойленко В.Г. Постановка крайових задач. Зведення рівнянь до канонічного вигляду. Навчально-методичний посібник з дисципліни “Рів­няння математичної фізики”. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 48 с.

24. Попов В.В., Вакал Є.С., Довгий Б.П. Лабораторні роботи та домашні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Методи обчислень” –.К.: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2006. –32 с.

25. Романенко І.Б., Самойленко В.Г. Задача Коші та задача Гурса для рівнянь з частинними похідними. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів механіко-математичного факультету. –. К.: 2006.

26. Романенко І.Б., Самойленко В.Г. Застосування методу відокремлення змінних для розв'язання одновимірних задач. Методичні вказівки з дисципліни “Рів­няння математичної фізики”. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 50 с.

27. Самойленко В.Г., Ловейкін А.В., Бородін В.А. Операційне числення. Методичні вказівки для студентів механіко-математичного факультету. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. –32 с.