Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Теми курсових і дипломних робіт


на 2012-2013 навчальний рік

 

для студентів 2 курсу:

Викладач

Тема

ас. Гап'як І.В.

Обертання 3-вимірних фігур в просторі

ас. Гап'як І.В.

Метод граничних інтегральних рівнянь

ас. Гап'як І.В.

Метод регуляризації інтегрального рівняння Фредгольма першого роду

ас. Гап'як І.В.

Квадратурні формули найбільшого алгебраїчного степеня точності

ас. Гап'як І.В.

Чисельне розв'язання інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду

ас. Попов А.В.

Синтаксичний аналізатор тексту

ас. Попов А.В.

Редагування текстових файлів

ас. Попов А.В.

Повороти 3-вимірних об’єктів в просторі

ас. Садовий Д.Ю.

Реалізація операцій над матрицями та векторами на мові програмування С++

ас. Садовий Д.Ю.

Реалізація операцій над матрицями та векторами за допомогою рекурсивних функцій на С++

ас. Садовий Д.Ю.

Програмування гри «Поле Чудес» з використанням С-строк

ас. Садовий Д.Ю.

Реалізація операцій над поліномами довільного степеня на мові С++

для студентів 3 курсу:

Викладач

Тема

доц. Бородін В.А.

Програмування та опис фрактальних систем

ас. Гап'як І.В.

Моделювання одновимірної динаміки Броунівської частинки

ас. Гап'як І.В.

Рівняння Фокерра-Планка для квантової системи

ас. Гап'як І.В.

Броунівський рух в гранульованих середовищах

ас. Гап'як І.В.

Модифіковане рівняння Енскога для густих газів

ас. Гап'як І.В.

Границя Больцмана-Греда для класичної системи пружних куль

ас. Попов А.В.

Числове розв’язування інтегральних рівнянь

ас. Попов А.В.

Розробка сайту засобами PHP, MySQL

ас. Попов А.В.

Обчислення у віддалених базах даних

ас. Садовий Д.Ю.

Сортування слів в текстовому файлі  за ключем, який визначається бульовою функцією порівняння

ас. Садовий Д.Ю.

Реалізація гри «Життя» за допомогою ООП

ас. Садовий Д.Ю.

Реалізація гри «Випадкові блукання з перешкодами» за допомогою ООП

ас. Садовий Д.Ю.

Емуляція серії черг за допомогою ООП та рекурсивних структур даних

для студентів 4 курсу (бакалаври):

Викладач

Тема

доц. Бородін В.А.

Обробка баз даних для розподілених сайтів на РНР використовуючи SQL

доц. Вакал Є.С.

Чисельний розрахунок температури при створенні полімерних матеріалів

доц. Вакал Є.С.

Задача регулювання руху ґрунтових вод

доц. Обвінцев О.В.

Формальні моделі зовнішнього впливу

ас. Гап'як І.В.

Обґрунтування аналогу формул Дюамеля для пружних куль

ас. Гап'як І.В.

Динаміка виділеної пружної кулі в одновимірній системі пружних куль

ас. Гап'як І.В.

Узагальнене рівняння Фокерра-Планка для одновимірної системи пружних куль

ас. Гап'як І.В.

Існування сильного розв'язку рівняння Фокерра-Планка для одновимірної системи пружних куль

ас. Гап'як І.В.

Існування слабкого розв'язку рівняння Фокерра-Планка для одновимірної системи пружних куль

ас. Садовий Д.Ю.

Усереднення крайової задачі математичної фізики в густому з’єднанні

для студентів-спеціалістів 1 курсу:

Викладач

Тема

проф. Герасименко В.І.

Дослідження еволюційних рівнянь гемодинаміки

проф. Нікітін А.Г.

Інтегрування моделей руху нейтрона в зовнішніх полях

проф. Нікітін А.Г.

Суперінтегровані системи рівнянь Шредінгера

проф. Ткаченко В.І.

Дослідження рівнянь реакції-дифузії типу Вольтерри

доц. Бородін В.А.

Алгоритми пошуку в багаторозмірній базі даних

доц. Вакал Є.С.

Чисельне розв’язання тривимірної задачі кристалізації

доц. Вакал Є.С.

Чисельне розв’язання задачі міграції забруднень у неоднорідних середовищах

доц. Креневич А.П.

Стійкість рівнянь на часовій шкалі

доц. Креневич А.П.

Чисельне відшукання розв’язків рівнянь на часовій шкалі

доц. Обвінцев О.В.

Особливості побудови структур даних білінгових систем

для магістрів 2 курсу:

Викладач

Тема

проф. Мельник Т.А.

Асимптотичний та чисельний аналіз крайових задач в тонких каскадних областях

доц. Вакал Є.С.

Математичне моделювання розподілу домі шків у розплаві

доц. Ловейкін А.В.

Плоска течія Стокса в'язкої рідини навколо нескінченного кругового та нескінченного еліптичного циліндрів

для студентів 6 курсу заочного відділення (дипломні):

Викладач

Тема

доц. Бородін В.А.

Моделювання кризових явищ  при нелінійних функціях шоку за допомогою обчислювальних методів

доц. Бородін В.А.

Алгоритмічна реалізація операцій з великими числами

доц. Довгий Б.П.

Використання методу прямих для розв’язування краєвої задачі для рівняння типу Шредінгера

доц. Довгий Б.П.

Використання методу сіток для розв’язування краєвої задачі для рівняння типу Шредінгера.

доц. Довгий Б.П.

Чисельне розв’язування краєвих задач для рівнянь параболічного типу з нелокальними краєвими умовами

доц. Довгий Б.П.

Чисельне розв’язування нелінійних краєвих задач для рівнянь параболічного типу

доц. Довгий Б.П.

Чисельне розв’язування краєвих задач для систем рівнянь параболічного типу зі зв’язаними початковими умовами

доц. Довгий Б.П.

Застосування чисельних методів для розв’язання еліптичних задач в неоднозв’язній області

доц. Ловейкін А.В.

Застосування інтегрального перетворення Фур'є до розв'язання крайових задач для рівняння Лапласа у біполярних координатах

доц. Ловейкін А.В.

Розв'язання крайових задач теорії потенціалу у плоских клиноподібних областях

доц. Обвінцев О.В.

Системи та технології доповненої реальності